តើត្រូវរៀបចំខ្លួនដូចម្ដេចដើម្បីអនាគតល្អ?

206

ត្រូវរក្សាចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងជានិច្ច ហើយត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយសម្រាប់ បន្ដការរៀនសូត្រ។ ចូរខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើការហើយមិនបោះបង់ចោលនូវក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួនសូម្បីតែគ្មាននរណាម្នាក់ជឿថាវាអាចក្លាយជា ការពិតប៉ុន្តែអ្នកត្រូវ តែមានជំនឿ។ ទាំងនេះមិនមែនជាគំនិតរាក់កំផែលទេ ប៉ុន្តែវាជាឧបករណ៍ពិតប្រាកដ។ សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅមិនថាអ្នកប្រកបរបអ្វីទេ ប៉ុន្តែបន្តផ្តោតលើផ្លូវរបស់អ្នក។