តោះ share មួយ! អស់ពីមីល្ពៅ ឥឡូវមានមីស្រកានាគក្រហមខេត្តសៀមរាបម្តង

223

បើតាមFacebook account ឈ្មោះ ភឿង អាទិត្យ សុភ័ក្ត្រ បានបង្ហោះក្នុងគណនាផ្ទាល់ខ្លួនថាលោកបានធ្វើសម្រេចមីស្រកានាគក្រហមដែលមានទីកន្លែងផលិតនិងស្រាវជ្រាវក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ហើយគាត់បាននិយាយថា ប្រសិនជាបាន4000share គាត់និងផលិតមីម្រះម្តង! តោះ share អោយគាត់ទាំងអស់គ្នា។

អត្ថបទ: santo yang