មូលហេតុដែល MCdonalds មិនទាន់អាចបើកបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

143

ជាការពិតណាស់ យើងធ្លាប់លឺហើយថាមានអ្នកមានលុយជាច្រើនបានខិតខំស្នើសុំសិទ្ធក្នុងការនាំយកផលិតផល mcdonald’s មកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តោះពេលនេះយើងមកដឹងពីចំនុចអ្វីដែល កម្ពុជាយើងពិបាកក្នងការនាំចូលBrand fast food នោះចូលក្នុងស្រុកខ្មែរ។ដើមទុន

1.កត្តាប្រជាជន (អ្នកអាចទិញញ៉ាំ)

mcdonald’s គិតថាប្រជាជនរសនៅក្នុងទីក្រុង ភាគរយដែលចូលចិត្ត Fast food នៅមានកំរឹត ណាមួយប្រជាជនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅអ្វិដែលគេត្រូវការ

2.កត្តាម្ចាស់ហាង

សម្រាប់អ្នកដែលឈរឈ្មោះជាម្ចាស់តំណាងចែកចាយ mcdonald’s គេមិនខ្វល់ថាអ្នកមានលុយច្រើនប៉ុន្មាននោះទេ អ្វិដែលសំខាន់អ្នកត្រូវតែជាបុគ្គលិកបំរើការក្នុងហាងផ្ទាល់ មិនមែនគ្រាន់តែជាម្ចាស់ហាងចាំតែអង្គុយក្នុងការិយាល័យនោះទេ។ តែជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដោយផ្ទាល់ដល់ភ្ញៀវ ដូចបុគ្គលិកក្នុងហាងផងដែរ។

3.កត្តាប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជន

ប្រាក់ចំណូលប្រជាជនក្នុងតំបន់ការជាចំនុចមួយសំខាន់ដែល Mcdonald’s គិតគូខ្លាំងមែនទាន់ ដោយសារគេគិតថាប្រសិនជាដំណើរការហើយបរាជ័យទៅវិញនោះគេមិនអនុញ្ញាតអោយដំណើរការនោះទេ

អត្ថបទដោយ៖ Santo yang