សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ “Koompi” ​នេះ​របៀប​អាប់​ដេត OS

143

​ចាប់​តាំង​ពី​ប្រកាស​ដាក់​លក់​ផ្លូវការ​ហើយ ​ក៏​មាន​អ្នក​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ​នេះ​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​ខ្លះ​ហើយ អ្វីៗ​នេះ​ក្រុម​ការងារ​កុំព្យូទ័រ “Koompi” ​បាន​បញ្ចេញ​កំណែ​ប្រែ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ (OS) សម្រាប់​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ថែម​មុខងារ​ថ្មីៗ​មួយ​ចំនួន។